1. หลักสูตรที่ 1

1.1 รากฐานของความเชื่อ
English - สุดท้าย - ต่อไป

 • บทที่ 1 รากฐาน
 • บทที่ 2 สำนึกผิดจากความประพฤติที่นำไปสู่ความตาย ตอนที่ 1
 • บทที่ 3 สำนึกผิดจากความประพฤติที่นำไปสู่ความตาย ตอนที่ 2
 • บทที่ 4 ความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า
 • บทที่ 5 หลักข้อเชื่อของการบัพติศมา ตอนที่ 1
 • บทที่ 6 หลักข้อเชื่อของการบัพติศมา ตอนที่ 2
 • บทที่ 7 การวางมือ
 • บทที่ 8 การฟื้นมาจากความตาย ตอนที่ 1
 • บทที่ 9 การฟื้นมาจากความตาย ตอนที่ 2
 • บทที่ 10 การพิพากษานิรันดร์
 • บทที่ 11 สู่ความไพบูลย์


     1.2 ชีวิตในอาณาจักรพระเจ้า
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 อาณาจักรที่มองไม่เห็น
 • บทที่ 2 จอมกษัตริย์
 • บทที่ 3 อาณาจักร อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • บทที่ 4 กุญแจไขไปสู่อาณาจักร
 • บทที่ 5 ขว้างทิ้งออกจากอาณาจักร
 • บทที่ 6 รูปแบบและหลักการ
 • บทที่ 7 วัฒนธรรมของอาณาจักร หลักการของอาณาจักร ตอนที่ 1
 • บทที่ 8 วัฒนธรรมของอาณาจักร หลักการของอาณาจักร ตอนที่ 2
 • บททื่ 9 คำอุปมาของอาณาจักร
 • บทที่ 10 ทูตของอาณาจักร


    

  หลักสูตรที่ 2

  2.1 ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ
  ย้อนกลับ - ต่อไป

  ภาคที่หนึ่ง
 • บทที่ 1 การเกิดนิมิต
 • บทที่ 2 นิมิต
 • บทที่ 3 พระเนตรเฝ้าบรรดาประชาชาติ
  ภาคที่สอง
 • บทที่ 4 โลกที่กล่าวถึงในพระวจนะของพระเจ้า
  ภาคที่สาม
 • บทที่ 5 เคียวที่ขึ้นสนิมและทุ่งนาที่ขาดคนงาน
 • บทที่ 6 ยุทธวิธีสำหรับการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ
 • บทที่ 7 ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ
 • บทที่ 8 การเก็บเกี่ยวโดยการเปิดเผยจากพระเจ้า
  ภาคที่สี่
 • บทที่ 9 การหักแอก
 • บทที่ 10 การอวยพรแก่ประชาชาติต่างๆ
 • บทที่ 11 นิมิตกลายเป็นจริง


     2.2 สงครามฝ่ายวิญญาณ
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 สงครามที่มองไม่เห็น
 • บทที่ 2 พลังฝ่ายวิญญาณที่ดี ตอนที่ 1: บุคลิกภาพที่สามของพระเจ้า
 • บทที่ 3 พลังฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 2 : ทูตสวรรค์
 • บทที่ 4 พลังฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้าย ตอนที่ 1 : ซาตาน
 • บทที่ 5 พลังฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้าย ตอนที่ 2 : มาร
 • บทที่ 6 พลังฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้าย ตอนที่ 3 : โลกและเนื้อหนัง
 • บทที่ 7 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : โลก เนื้อหนัง และมาร
 • บทที่ 8 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : การต่อสู้ในจิตใจ
 • บทที่ 9 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : การต่อสู้ที่มีต่อลิ้น
 • บทที่ 10 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : การต่อสู้ที่มีต่อกำแพงต่างๆ
 • บทที่ 11 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : การถ่ายทอดของวิญญาณ
 • บทที่ 12 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : อำนาจของมาร
 • บทที่ 13 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : วิญญาณที่ชั่วร้ายในสถานฟ้าอากาศ
 • บทที่ 14 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : เป้าหมายโดยเฉพาะ
 • บทที่ 15 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณของพระเยซู
 • บทที่ 16 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : อาวุธของพระเจ้า
 • บทที่ 17 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : การอธิษฐานและการถืออด
 • บทที่ 18 ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : สงครามเชิงรุกและเชิงรับ
 • บทที่ 19 การเปรียบเทียบสงครามฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายธรรมชาติ
 • บทที่ 20 พ่ายแพ้การต่อสู้ แต่ชนะสงคราม
 • บทที่ 21 การต่อสู้ขัดแย้งครั้งสุดท้าย
 • ภาคผนวก สงครามตัดสินเด็ดขาดในพระคัมภีร์


     2.3 งานรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 แนะนำเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 2 เครื่องหมายการสำแดงแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 3 งานรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 4 การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 5 คำนำเข้าสู่เรื่องของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 6 ของประทานพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 7ของประทานในการพูดของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 8 ของประทานในการรับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 9 ของประทานที่เป็นหมายสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 10 การค้นพบของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณ
 • บทที่ 11 ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 12 การงานของเนื้อหนัง
 • บทที่ 13 การพัฒนาผลฝ่ายวิญญาณ


     2.4 รู้จักพระสุรเสียงของพระเจ้า
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 รู้จักพระสุรเสียงของพระเจ้า
 • บทที่ 2 ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตาม...เขาก็จะรู้
 • บทที่ 3 น้ำพระทัยของพระเจ้า
 • บทที่ 4 มุ่งหน้าไปตามทางผิด
 • บทที่ 5 รูปแบบของพระประสงค์ของพระเจ้า
 • บทที่ 6 พระเจ้าตรัสกับมนุษย์อย่างไร
 • บทที่ 7 พุ่มไม้ยังมีไฟลุกอยู่
 • บทที่ 8 การปฏิบัติตนที่มักจะเป็นที่สงสัย
 • บทที่ 9 แบบจำลองจากพระคัมภีร์ในการตัดสินใจ
 • บทที่ 10 พยายามแล้วแต่ล้มเหลว
 • บทที่ 11 เมื่อลำธารแห้ง
 • บทที่ 12 การเปิดเผย 6 ขั้นตอน


     2.5 ระบบการศึกษาพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์
  ย้อนกลับ - ต่อไป

  ภาคที่ 1 วิชาที่เรียน
 • บทที่ 1 แนะนำพระคัมภีร์
 • บทที่ 2 หนังสือต่างๆ ในพระคัมภีร์
 • บทที่ 3 การแปลพระคัมภีร์ต่างๆ
  ภาคที่ 2 การเตรียมตัวเพื่อการศึกษา
 • บทที่ 4 ก่อนเริ่มต้น
 • บทที่ 5 คู่มือการศึกษาพระคัมภีร์
 • บทที่ 6 หลักการของการแปลความหมาย
 • บทที่ 7 ภูมิหลังของพระคัมภีร์
 • บทที่ 8 การทำเครื่องหมาย โครงสร้าง ตาราง
  ภาคที่ 3 การศึกษาพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์
 • บทที่ 9 ศึกษาพระคัมภีร์โดยพระคัมภีร์
 • บทที่ 10 การศึกษาพระคัมภีร์แบบอุทิศตน (เฝ้าเดี่ยว)
 • บทที่ 11 การศึกษาเป็นเล่ม
 • บทที่ 12 การศึกษาเป็นบท
 • บทที่ 13 การศึกษาย่อหน้า
 • บทที่ 14 การศึกษาข้อพระคัมภีร์ทีละข้อ
 • บทที่ 15 การศึกษาคำ
 • บทที่ 16 การศึกษาพระคัมภีร์เป็นหัวข้อ
 • บทที่ 17 การศึกษาชีวประวัติ
 • บทที่ 18 วิธีการทางศาสนศาสตร์
 • บทที่ 19 การศึกษากวีนิพนธ์ในพระคัมภีร์
 • บทที่ 20 การศึกษาคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์
 • บทที่ 21 วิธีการใช้ต้นแบบ


    

  2.6 ระบบการศึกษาพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์

  ก.การสำรวจขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 1 พระคัมภีร์เดิม)
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 การสำรวจพระคัมภีร์พื้นฐาน, การแนะนำหลักสูตร
 • บทที่ 2 พระคัมภีร์ฉบับต่างๆ
 • บทที่ 3 ภูมิหลังของพระคัมภีร์
 • บทที่ 4 คำนำเกี่ยวกับโครงร่าง
 • บทที่ 5 ปฐมกาล
 • บทที่ 6 อพยพ
 • บทที่ 7 เลวีนิติ
 • บทที่ 8 กันดารวิถี
 • บทที่ 9 เฉลยธรรมบัญญัติ
 • บทที่10 คำนำเข้าสู่หนังสือหมวดประวัติศาสตร์
 • บทที่ 11 ผู้วินิจฉัย
 • บทที่ 12 นางรูธ
 • บทที่ 13 1 และ 2 ซามูเอล
 • บทที่ 14 1 และ 2 พงศ์กษัตริย์
 • บทที่ 15 1 และ 2 พงศาวดาร
 • บทที่ 16 เอสรา
 • บทที่ 17 เนหะมีย์
 • บทที่ 18 เอสเธอร์
 • บทที่ 19 คำนำสู่หนังสือกวีนิพนธ์
 • บทที่ 20 สดุดี
 • บทที่ 21 สุภาษิต
 • บทที่ 22 ปัญญาจารย์
 • บทที่ 23 เพลงโซโลมอน
 • บทที่ 24 คำนำเข้าสู่หนังสือผู้พยากรณ์
 • บทที่ 25 เยเรมีย์
 • บทที่ 26 บทเพลงคร่ำครวญ
 • บทที่ 27 เอเสเคียล
 • บทที่ 28 ดาเนียล
 • บทที่ 29 โฮเชยา
 • บทที่ 30 โยเอล
 • บทที่ 31 อาโมส
 • บทที่ 32 โอบาดีห์
 • บทที่ 33 โยนาห์
 • บทที่ 34 มีคาห์
 • บทที่ 35 นาฮูม
 • บทที่ 36 ฮาบากุก
 • บทที่ 37 เศฟันยาห์
 • บทที่ 38 ฮักกัย
 • บทที่ 39 เศคาริยาห์
 • บทที่ 40 มาลาคี


    

  2.6 ระบบการศึกษาพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์

  ข.การสำรวจขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 2 พระคัมภีร์ใหม่)
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 มัทธิว
 • บทที่ 2 มาระโก
 • บทที่ 3 ลูกา
 • บทที่ 4 ยอห์น
 • บทที่ 5 กิจการของอัครทูต
 • บทที่ 6 โรม
 • บทที่ 7 1 และ 2 โครินธ์
 • บทที่ 8 กาลาเทีย
 • บทที่ 9 เอเฟซัส
 • บทที่ 10 ฟีลิปปี
 • บทที่ 11 โคโลสี
 • บทที่ 12 1 และ 2 เธสะโลนิกา
 • บทที่ 13 1 และ 2 ทิโมธี
 • บทที่ 14 ทิตัส
 • บทที่ 15 ฟิเลโมน
 • บทที่ 16 ฮีบรู
 • บทที่ 17 ยากอบ
 • บทที่ 18 1 และ 2 เปโตร
 • บทที่ 19 1, 2 และ 3 ยอห์น
 • บทที่ 20 ยูดา
 • บทที่ 21 วิวรณ์


    

  หลักสูตรที่ 3

  3.1 การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร์
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 ปฐมกาล
 • บทที่ 2 โลกที่ถูกแบ่งแยก
 • บทที่ 3 มองโลกอย่างที่พระเจ้าทรงมอง
 • บทที่ 4 โลกตามพระวจนะ : พระคัมภีร์เดิม
 • บทที่ 5 โลกตามพระวจนะ : พระคัมภีร์ใหม่
 • บทที่ 6 คริสตจักรในโลก
 • บทที่ 7 โลกที่รอคอยอยู่
 • บทที่ 8 ให้เรามาเป็นคริสเตียนโลก
 • บทที่ 9 การอธิษฐานเผื่อนานาชาติ
 • บทที่ 10 แบ่งปันการมองโลกในทัศนะของพระคัมภีร์
 • บทที่ 11 แล้ววาระสุดท้ายก็มาถึง


     3.2 กลยุทธในการสอนพระคัมภีร์
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 คำนำเข้าสู่การสอน
 • บทที่ 2 ครูจากพระเจ้า : พันธกิจ
 • บทที่ 3 ครูจากพระเจ้า : พระราชดำรัสอันเป็นข่าวสารสำคัญ ตอนที่ 1
 • บทที่ 4 ครูจากพระเจ้า : ข้อความที่พระเยซูทรงสอน ตอนที่ 2
 • บทที่ 5 ครูจากพระเจ้า : วิธีสอน ตอนที่ 1
 • บทที่ 6 ครูจากพระเจ้า : กรรมวิธี ตอน 2
 • บทที่ 7 อุปกรณ์ในการสอน
 • บทที่ 8 วิเคราะห์ผู้ฟัง
 • บทที่ 9 กำหนดวัตถุประสงค์
 • บทที่ 10 การวางแผนบทเรียน
 • บทที่ 11 การประเมินผล
 • บทที่ 12 การเลือกและการพัฒนาหลักสูตร
 • บทที่ 13 สอนนักเรียนผู้ไม่รู้หนังสือ
 • บทที่ 14 การฝึกอบรมครู
 • บทที่ 15 คำนำสู่การเทศนา
 • บทที่ 16 วางแผนคำเทศนา


     3.3 ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 ผู้จับคน
 • บทที่ 2 วันแห่งการเล็กน้อย
 • บทที่ 3 คำอุปมาแห่งการเพิ่มพูน
 • บทที่ 4 หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสอง
 • บทที่ 5 แนะนำสู่ความเจริญเติบโตของคริสตจักร
 • บทที่ 6 การเจริญเติบโตภายใน
 • บทที่ 7 ความเจริญเติบโตแบบแผ่ขยาย
 • บทที่ 8 การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งก้านสาขา
 • บทที่ 9 การเติบโตแบบสะพานข้าม
 • บทที่ 10 การตัดสินใจหรือการเป็นสาวก
 • บทที่ 11 การเติบโตหยุดชะงัก
 • บทที่ 12 การขยายศูนย์ฝึกอบรม


     3.4 หลักการของฤทธิ์อำนาจ
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 ชีวิตที่นอกเหนือศาสนา
 • บทที่ 2 แหล่งที่มาของฤทธิ์อำนาจ
 • บทที่ 3 สิ่งเทียมเท็จท้าทาย
 • บทที่ 4 "ไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลย"
 • บทที่ 5 สิทธิอำนาจที่มอบหมายให้
 • บทที่ 6 จุดประสงค์ของฤทธิ์อำนาจ
 • บทที่ 7 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 1 ฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ
 • บทที่ 8 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 2 ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • บทที่ 9 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 3 ฤทธิ์อำนาจของความรัก
 • บทที่ 10 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 4 การเจิมของฤทธิ์อำนาจ
 • บทที่ 11 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 5 ฤทธิ์อำนาจ ความเชื่อ และการงาน
 • บทที่ 12 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 6 พระนามของพระเยซู
 • บทที่ 13 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 7 ฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐาน
 • บทที่ 14 หลักการฤทธิ์อำนาจ 8 ฤทธิ์อำนาจของพระวจนะ (ถ้อยคำ)
 • บทที่ 15 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 9 อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจ
 • บทที่ 16 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 10 ฤทธิ์อำนาจของการคืนพระชนม์ของพระเยซู
 • บทที่ 17 หลักการของฤทธิ์อำนาจ 11 การเข้าร่วมมีส่วนกับความทุกข์ยากของพระองค์
 • บทที่ 18 จะมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้อย่างไร
 • บทที่ 19 ฤทธิ์อำนาจที่ล้มเหลว
 • บทที่ 20 เผชิญกับการต่อต้าน


    

  หลักสูตรที่ 4

  4.1 หลักการบริหารตามพระคัมภีร์
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 งานรับใช้ด้านการจัดการ
 • บทที่ 2 ตำแหน่งของการเป็นผู้นำ
 • บทที่ 3 การเจิมให้เป็นผู้นำ
 • บทที่ 4 คุณสมบัติของผู้นำ
 • บทที่ 5 การเป็นผู้นำเหมือนดังคนรับใช้
 • บทที่ 6 ผู้นำที่เป็นเหมือนดังผู้เลี้ยงแกะ
 • บทที่ 7 งานของผู้นำ
 • บทที่ 8 การตัดสินใจ
 • บทที่ 9 ความขัดแย้งและการใช้วินัย
 • บทที่ 10 การฝึกอบรมผู้นำและสาวก
 • บทที่ 11 เผชิญความล้มเหลว
 • บทที่ 12 หลักการแห่งความสำเร็จ
 • บทที่ 13 นับค่าของการลงทุน


     4.2 หลักการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 สิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 3 พื้นฐานของพระคัมภีร์ : พันธสัญญาเดิม
 • บทที่ 4 พื้นฐานของพระคัมภีร์ : พันธสัญญาใหม่
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมส่วนตัว
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ชุมชน
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์พื้นที่
 • บทที่ 8 การวิเคราะประเทศชาติ
 • บทที่ 9 การวิเคราะห์ภูมิภาค
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์องค์กรคริสเตียนที่มีอยู่
 • บทที่ 11 ยุทธวิธีในการวางแผน


     4.3 การบริหารงานตามวัตถุประสงค์
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 คำนำเข้าสู่การบริหารงานตามวัตถุประสงค์
 • บทที่ 2 พระเจ้าผู้ทรงมีจุดประสงค์
 • บทที่ 3 วัตถุประสงค์
 • บทที่ 4 การวางแผน
 • บทที่ 5 คนและกรรมการ ดำเนินการตามแผนงาน
 • บทที่ 6 การทำให้สมบูรณ์ : ประเมินผลแผนงาน
 • ภาคผนวก


    

  หลักสูตรที่ 5

  5.1 การระดมกำลังคนหรือการควบคุมคนให้ทำงาน
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 การระดมกำลังคนหรือการควบคุมคนให้ทำงาน ?
 • บทที่ 2 พื้นฐานพระคัมภีร์ของการระดมกำลัง
 • บทที่ 3 ไฟของพระเจ้า
 • บทที่ 4 พระสิริของพระเจ้า
 • บทที่ 5 จุดประสงค์ของพระสิริของพระเจ้า
 • บทที่ 6 จะถวายพระสิริ (พระเกียรติ) แด่พระเจ้าอย่างไร ?
 • บทที่ 7 หีบพันธสัญญากำลังมา
 • บทที่ 8 นำเอาพลับพลาของดาวิดกลับคืนมา
 • บทที่ 9 ต้องการพบตัว : ผู้นมัสการ
 • บทที่ 10 จะนมัสการอย่างไร
 • บทที่ 11 การฟื้นฟูคืออะไร
 • บทที่ 12 การฟื้นฟูในสมัยพันธสัญญาเดิม
 • บทที่ 13 หลักการของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการฟื้นฟู
 • บทที่ 14 ผู้ระดมกำลัง
 • บทที่ 15 ผู้ที่ได้รับการระดมกำลัง
 • บทที่ 16 หลักการของการแทรกซึม (บุกเข้าไป)
 • บทที่ 17 หลังจากหุบเขาอาโคร์
 • บทที่ 18 เรื่องราวของเมืองสามเมือง
 • บทที่ 19 การระดมกำลังตามพื้นฐานของประทาน


    

  หลักสูตรที่ 6

  6.1 การประกาศที่เป็นเหมือนเชื้อขนมปัง
  ย้อนกลับ - ต่อไป

 • บทที่ 1 การประกาศที่เป็นเหมือนเชื้อขนมปัง
 • บทที่ 2 คำสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ
 • บทที่ 3 ข้อความของข่าวประเสริฐ
 • บทที่ 4 ผู้ส่งสาร
 • บทที่ 5 สื่อสารข้อความ
 • บทที่ 6 ผู้รับข้อความของข่าวประเสริฐ
 • บทที่ 7 วิธีการ หลักการของพระคัมภีร์ใหม่
 • บทที่ 8 คำอุปมาเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐในพันธสัญญาใหม่
 • บทที่ 9 วิธีการต่างๆ ของการประกาศเป็นการส่วนตัว
 • บทที่ 10 การจัดการกับความยุ่งยาก
 • บทที่ 11 การประกาศแบบอิ่มตัว
 • บทที่ 12 วิธีการ : การประกาศแก่หมู่คนจำนวนมาก
 • บทที่ 13 การตัดสินใจหรือการเป็นสาวก
 • บทที่ 14 การวางแผนเพื่อการประกาศ
 • บทที่ 15 เครือข่ายสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ
 • บทที่ 16: คำนำสู่ภาคที่ 2 "ขณะที่ท่านไป………"
 • บทที่ 17 สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาโรค
 • บทที่ 18 "ขณะที่คุณไป, จงรักษาโรค"
 • บทที่ 19 ขณะที่คุณออกไป…..จงปลดปล่อย
 • บทที่ 20 การปลูกคริสตจักร : รูปแบบ
 • บทที่ 21 การปลูกคริสตจักร - วิธีการ
 • บทที่ 22 การปลูกคริสตจักร . การเพิ่มพูน


    

  หลักสูตรพิเศษ

  สตรี: แง่มุมบทบาทในพระคัมภีร์
  ย้อนกลับ - กลับบนสุด

 • บทที่ 1 ในปฐมกาล
 • บทที่ 2 ผู้หญิงที่ล้มลง
 • บทที่ 3 ความแตกต่างของผู้หญิงในสุภาษิต
 • บทที่ 4 นางรูธ
 • บทที่ 5 เอสเธอร์
 • บทที่ 6 สัมพันธภาพของพระเยซูที่มีต่อผู้หญิง
 • บทที่ 7 การปรนนิบัติรับใช้ของพระเยซูที่มีต่อผู้หญิง
 • บทที่ 8 ผู้หญิงในหนังสือกิจการของอัครฑูต
 • บทที่ 9 ผู้หญิงในจดหมายฝาก : การรับใช้ที่พิเศษโดยเฉพาะ
 • บทที่ 10 ผู้หญิงในจดหมายฝาก : ฐานะในคริสตจักร
 • บทที่ 11 ผู้หญิงในจดหมายฝาก : คำสอนพิเศษ
 • บทที่ 12 ฐานะตำแหน่งของคุณในงานรับใช้
 • บทที่ 13 การท้าทายและเกียรติยศพิเศษ
 • บทที่ 14 งานรับใช้ที่ผู้หญิงกระทำแก่ผู้หญิง
 • บทที่ 15 สตรีทั้งหมดในพระคัมภีร์